Planprogrami për mosha 15-18

Duke e marrë parasysh që teknologjia ndryshon në vazhdimësi, edhe planprogramet tona kalojnë në cikle të vazhdueshme të adaptimit dhe përmirësimit, ashtu që të sigurojmë eksperiencë kualitative të mësimnxënies tek nxënësit tonë. I gjithë ky përkushtim në metodologji dhe zhvillim të planprogramit kanë marrë vule të cilësisë nga institucioni akreditues AdvancED me qendër në Amerikë.

Web programimi
(frontend)
Pjesë shtesë të planprogramit
 • Shkathtësi të avancuara hulumtuese

 • Bazat e dizajnit

 • Zhvillimi i projekteve reale

 • Cybesecurity

Web programimi
(backend)
Internet of things
Robotikë e avancuar
Pjesë shtesë të planprogramit
 • Njohja e veglave të Google (Docs, Sheets dhe të tjera)

 • Shkrimi efektiv në tastierë

 • Shkathtësi të
avancuara hulumtuese

Zhvillimi i
aplikacioneve për telefona mobil
Internet of things
Robotikë e avancuar
Pjesë shtesë të planprogramit
 • Shkathtësi organizative

 • Menaxhim
i projektit

 • Zhvillimi i projekteve reale

Zhvilliim i projekteve
reale me klientë real

(SEP - WES)
Pjesë shtesë të planprogramit
 • Njohja e veglave të Google (Docs, Sheets dhe të tjera)

 • Shkrimi efektiv në tastierë

 • Shkathtësi të
avancuara hulumtuese

Regjistrohuni ne Akademinë jCoders

Plotësoni formën për të regjistruar fëmijën tuaj


E hënë - E mërkurë 10:15 - 11:30E hënë - E mërkurë 16:15 - 17:30E hënë - E mërkurë 17:30 - 18:45E hënë - E mërkurë 18:45 - 20:00
Te dhenat tuaja jane te mbrojtuara sipas LIGJIT PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE, LIGJI Nr. 03/L-172