fbpx

Viti 3 - Zhvillimi në Mobile

Kohëzgjatja:
72 seanca (9 muaj)

Kohëzgjatja e një seance:
1 orë e 15 minuta

Viti i tretë fokusohet në teknologjë të cilat përdoren për të zhvilluar aplikacione për telefona smart. Nxënësit në këtë pikë kanë njohuri të kosiderushme mbi zhvillimin e web aplikacioneve dhe logjikës së programimit gjë që ju lehtëson kalimin në teknologji të reja siq janë React Native ose Kotlin.

Më shumë për React Native:

React Native është një open-source framework për zhvillimin e aplikacioneve per telefona mobil e cila është krijuar nga Facebook. React Native përdoret për të zhvilluar aplikacione për Android, iOS dhe Web duke i’u mundësuar zhvilluesve të përdorin React një teknollogji që është e bazuar ne javaScript duke e kombinuar atë me platformat amtare te Android, iOS apo Web.

Më shumë për Kotlin:

Kotlin është nje gjuhë programuese e cila në vitet e fundit është shpallur gjuha zyrtare programuese për zhvillimin e aplikacioneve android. Kotlin në jCoders qëndron si alterantivë për nxënësit të cilët kanë vendosur të fokusohen vetëm në zhvillimin e aplikacioneve android.

Eksperienca e vitit të tretë është dizajnuar ashtu që nxënësit të fitojnë përvojë në zhvillin e apliakcioneve dhe në të njejtën kohë t’ju pasuroj CV-të e tyre me projekte të kopleksitetit më të lartë

    Regjistrohuni në Akademinë jCoders

    Plotësoni formën për t'a regjistruar fëmijën tuaj

    Të dhënat tuaja janë të mbrojtuara sipas LIGJIT PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE, LIGJI Nr. 03/L-172