fbpx

Viti 1 - Programim dhe Robotikë

Kohezgjatja: 72 seanca (9 muaj)

Kohezgjatja e nje seance: 1 ore e 15 minuta

Viti i parë ka për qëllim ti njoftoj nxënësit me bazat e programimit dhe të robotikës. Konceptet mësohen duke u bazuar në projekte reale, të cilat nxënësit i zhvillojnë në mënyrë indivduale dhe në grupe.
Viti akademik fillon duke mesuar programim me anë të gjuhës programuese Scratch.

Pas mesimit te kodimit nxënesit vazhdojnë ne fazën e dytë e cila është Robotika duke përfshirë dhe 3D Dizajnin.

Më shumë për scratch:

Scratch është gjuha më e përdorur në botë për të mësuar kodim për moshat e reja, ajo bazohet në blloqe gjë që e lehtëson mësimin e logjikës së programimit pa u perballur me sintaksë të komplikuar të kodimit.

Më shumë për robotikën:

Gjatë mësimit të robotikës nxënësit njoftohen për së afërmi me komponentet elektronike dhe programimin e tyre. Zhvillojnë projekte fizike si për shembull semafori në miniature që përcjell të njejtat regulla si semafori të cilin e hasin në botën reale. Zhvillimi i ketyre projekteve ju mundëson nxënësve të kuptojnë më mirë se si funksionon bota përreth tyre dhe ju jep mendësinë e krijuesit. Për të realizuar projekte fizike nxënësit mësojnë 3D modelim dhe përdorimin e 3D printerit që ti realizojnë më lehtë idetë e tyre.

Përveq kodimit, robotikës dhe 3D modelimit, nxenesit pergjate vitit mësojnë bazat e perdorimit të kompjuterit, shkrimi efektiv me tastaturë si dhe siguria ne internet. Në fund të dy fazave nxënësit përdorin njohuritë e fituara për të zhvilluar një projekt autentik nga imagjinata e tyre.

    Regjistrohuni në Akademinë jCoders

    Plotësoni formën për t'a regjistruar fëmijën tuaj

    Të dhënat tuaja janë të mbrojtuara sipas LIGJIT PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE, LIGJI Nr. 03/L-172