fbpx

Për moshat 15 - 18 kemi përgatitur një eksperiencë sfiduese duke i qëndruar afër industrisë së zhvillimit të softuereve. Programi do të mbahet online ku përveç orëve aktive me trajnerë do të përmbaj edhe sfida praktike për nxënësit.

Programet e verës për moshat 15-18:

Për të rriturit kemi pregaditur një eksperiencë sfiduese duke i qëndruar gjithmonë afër industrisë së zhvillimit të softuereve.

Gjatë programit të verës të gjithë ata që dëshirojnë të fillojnë rrugëtimin në botën e programimit mund ti marrin hapat e parë në programet HTML, CSS, Bootstrap (Project Based) dhe (Python Data Science).
Për nxënësit me eksperiencë mund ta sfidojnë veten me programin Problem Based (JavaScript).
Ndërsa për të gjithë ata që dëshirojnë të mësojnë të dizajnojnë aplikacione dhe web faqe do të mbahet programi UX / UI Design.

Nxënësit kanë mundesinë të ndjekin një program ose të kmbinojnë programe të ndryshme për të fituar më shumë njohuri dhe eksperiencë në programim dhe krijim me teknologji.

Programet “HTML, CSS, Bootstrap”, “UX / UI Design” dhe “JavaScript” do të mbahen në datat:

 • 6 korrik – 31 korrik

 • 3 gusht – 28 gusht

Ndërsa programi “Python” do të zgjas 2 muaj dhe do të mbahet në datat:

 • 6 korrik – 28 gusht

UI / UX Design

 • UX / UI Design

  • 16 seanca në një muaj
  • 4 herë në javë nga 75 minuta
  • Çmimi 60€

Gjatë këtij moduli nxënësit do të njoftohen me platformën Figma, ku do të elaborojnë konceptet, si: 

Hyrje në UI/UX, Njohja me Figma

Moodboard

Typography

Visual Design

Functionality, Usability, Interaction Design

Dizajnimi i Web-it në Mobile

Dizanojnë një webfaqe + Mobile Design, me temë të përcaktuar nga trajneri

Grid

Fix the minibugs

 

Në fund të këtij moduli çdo nxënës do të jetë në gjendje të dizajnoj ose skicoj Webfaqe, App, Web-App, duke përdorur standardet e fundit në UI/UX, si dhe standardin “Mobile Friendly”, i cili është shumë i rëndësishëm në industrinë e Web Design-it. Gjithashtu, ata do të jenë në gjendje të përdorin veglat e platformës Figma, ku mundëson dizajnimin e projekteve të ndryshme.

HTML, CSS, Bootstrap (Project based)

 • HTML, CSS, Bootstrap

  Project based

  • 16 seanca në një muaj
  • 4 herë në javë nga 75 minuta
  • Çmimi 60€

Ky modul ka bazën në një projekt i cili është i gatshëm (në mënyrën e dizajnit), por që puna për kodimin e tij fillon nga zero. Ky modul gjithashtu bazohet në metodën “zhvillo dhe mëso” dhe tema e këtij projekti është “Personal Blog”, ku nxënësit do të jenë në gjendje duke ndërtuar të mësojnë koncepte të reja në gjuhët HTML dhe CSS. 

Konceptet që do të përfshihen gjatë zhvillimit të këtij projekti janë:

HTML Semantics

Navbars

Elements (attributes)

Textual Elements (paragraphs, headings)

DIV Division Content Elements

CSS linking (lidhja me CSS)

CSS Units

Bootstrap Framework

Images / Links / Buttons

Responsiveness

JavaScript (Problem Based)

 • JavaScript

  Problem Based

  • 8 seanca në një muaj
  • 2 herë në javë nga 75 minuta
  • Çmimi 30€

Gjatë këtij moduli pjesëmarrësit do punojnë në ekip nga 2 – 3 persona. Ata do të simulojnë ambientin e punës duke kaluar në disa faza të zhvillimit të projektit ku do të mësojnë metodologji të punës si dhe koncepte të reja në programim të cilat do të paraqiten si të nevojshme gjatë zhvillimit të projektit.

Nxënësit gjatë këtij moduli do të kalojnë nëpër këto faza:

Design Thinking – ideimi i një projekti me qëllim të zgjidhjes së një problemi

Trello platforma – ndarja e punëve dhe menaxhimi i tyre

Zhvillimi i projektit në Sprints me metodologjinë e punës Scrum

Finalizimi i projektit

 

Nxënësit gjatë kësaj kohe do të zhvillojnë aftësitë në qasje dhe zgjidhje të problemit, pune ekipore, menaxhim të kohës, ndarja dhe marrja e përgjegjësive. Do bëhet vlerësimi javor i punës së ekipeve nga trajneri.

Python (Data science)

 • Python

  Data Science

  • 24 seanca në dy muaj
  • 3 herë në javë nga 75 minuta
  • Çmimi: 90€

Gjatë këtij moduli nxënësit do të mësojnë për konceptet bazike të gjuhës programuese Python dhe përdorimin e kësaj gjuhe për vizualizim të të dhënave.

Konceptet që nxënësit do të mësojnë janë:

Pure Python (variabla, kushtëzime, unazat, listat, dictionaries, funksionet)

Libraria pandas (lexim i csv fajllave, nxjerrja e të dhënave nga csv fajllat, dataframes)

Libraria matplotlib (tre lloje të grafave)

Gjenerimi i grafeve nga csv fajllat

Punim seminarik

 

Nxënësit në fund pritet të kuptojnë konceptet bazike të Python. Gjithashtu, përdorimin e librarive pandas dhe matplotlib të Python të cilat mundësojnë vizualizimin e të dhënave përmes paraqitjes grafike të të dhënave të marrura nga burime të ndryshme në formatin csv..

Programet të cilat mund ti kombinoni:

 • HTML , CSS , Bootstrap dhe JavaScript

  Çmimi: 85 €

  Ky kombinim bashkon teknologjitë fundamentale të Webit që jane: HTML, CSS, Bootsrap dhe Javascript.

 • UX / UI Design & JavaScript

  Çmimi: 85 €

  Programi JavaScript kërkon që pjesëmarrësit të kenë njohuri paraprake të HTML, CSS. Kombinimi i JavaScript (Problem based) me UX/ UI Disign ju mundëson pjesëmarrësve të mësojnë të krijojnë projekte sipas standardeve të industrisë.

 • UX / UI Design & HTML , CSS , Bootstrap

  Çmimi: 110 €

  Përmes këtij kombinimi të programeve mësohet si të dizajnohen shtresa të aplikacioneve që komunikonjnë me përdoruesin dhe duke perdor HTML, CSS, Bootstrap do të realizohen këto dizajne me kod.

 • UX / UI Design & Python (Data Science)

  Çmimi: 135 €

  Gjatë mësimit për vizualizimin e të dhënave, është e rëndësishme të mësohen edhe parimet e dizajnimit të aplikacionit që të dhenat dhe grafeve të paraqiten sa më kjartë.

  Regjistrohuni në Akademinë jCoders

  Plotësoni formën për t'a regjistruar fëmijën tuaj


  ParaditePasdite


  Të dhënat tuaja janë të mbrojtura sipas LIGJIT PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE, LIGJI Nr. 03/L-172